Palmy

Dypsis carlsmithii

Stumpy

Rostlina obdržena v listopadu 2012

Dypsis carlsmithii
20.12.2012
Ladislav Šikola © 2013